Przejdź do treści

Egzamin praktyczny w ruchu drogowym

Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym
Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym
Poz. Zadania egzaminacyjne
1 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2 Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3 Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
5 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe).
6 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9 Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*) .
10 Przejazd przez przejścia dla pieszych.
11 Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie kategorii prawa jazdy  B i B1):
 • prostopadłe — wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem - wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik,

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.
12 Wykonanie, z zachowaniem zasad ruchu drogowego,  manewru zawracania na drodze jednojezdniowej -dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B):
 • możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
 • zawracanie musi odbyć się przy utyciu biegu wstecznego,
 • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
13 Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*).
14 Przejazd przez tunel*).
15 Przejazd obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego.
16 Wykonanie manewrów wyprzedzania.
17 Wykonanie manewru omijania.
18 Wykonanie manewru wymijania (dla kat. A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50km/h).
19 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.
20 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
21 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
22 Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
23 Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy.
24 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
 • w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla, manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.
25 Rozprzęganie pojazdu  przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy ośrodka egzaminowania lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie zadania nie więcej niż 20 minut.

Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:
 • zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
 • zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
 • odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
 • wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
 • rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
 • ustawienie pojazdu obok przyczepy.
26 Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B,  B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.
27 Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E).
Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym
Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym
Prawo jazdy kategorii Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym
AM 10 minut
A1, A2, A, B+E, T 25 minut
B1, B 40 minut – egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E 45 minut
Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego mogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego
Poz. Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego mogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego
1 Spowodowanie kolizji drogowej.
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymała się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
8 Niezastosowanie się do:
8.1    sygnałów świetlnych,
8.2    sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.2    sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9 Niezastosowanie się do znaków:
9.1    „stop”,
9.2    „zakaz wjazdu….”, *)
9.3    „zakaz skręcania w lewo”,
9.4    „zakaz skręcania w prawo”,
9.5     „nakaz jazdy….”, *)
9.6    wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,
9.7    „linia podwójna ciągła”,
9.8    „zakaz ruchu”.
10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
10.1        na skrzyżowaniu,
10.2     pojazdom szynowym,
10.3     rowerzystom,
10.4     podczas zmiany pasa ruchu,
10.5     w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
10.6     podczas włączania się do ruchu,
10.7     podczas cofania.
11 Naruszenie zakazu zawracania.
12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości  o więcej niż 20 km/h.
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14 Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1  na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2  przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3  na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4  na skrzyżowaniach,
14.5  na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6  na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15 Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”.
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17 Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdami kategorii B96 wykonuje podczas części praktycznej egzaminu państwowego zadania określone dla prawa jazdy kategorii B+E.

Podczas egzaminu egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
 • szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem lub instruktorem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania;
 • przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego.
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc lipiec 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
infocar statystyki
Liczba odwiedzin:
55105240
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.