Przejdź do treści

Egzamin praktyczny na placu manewrowym

Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym
Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu - zgodnie z techniką kierowania i określonymi kryteriami na placu manewrowym oraz zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem w ruchu drogowym - określonych zadań egzaminacyjnych.

 

Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym (tabela nr 2)

Poz.

Zadania egzaminacyjne

Kategorie prawa jazdy

1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

2

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

3

Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem).

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

4

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem).

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

5

Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem).

C1, C, D1, D

6

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E

7

Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym).

AM, A1, A2, A

8

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).

AM, A1, A2, A

9

Ominięcie przeszkody.

A1, A2, A

10

Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.

AM, A1, A2, A

 

Kryteria oceny
Kryteria oceny
Poz. Poz. zadania z tabeli 2 Kryteria
1 1

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu hamulcowego,

d) obecność płynu w spryskiwaczach,

e) działanie sygnału dźwiękowego,

f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

g) działanie świateł mijania,

h) działanie świateł drogowych,

i) działanie świateł hamowania „STOP”,

j) działanie świateł cofania,

k) działanie świateł kierunkowskazów,

l) działanie świateł awaryjnych,

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

 
 • na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
 • osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
 • w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,
 • losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;


2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

 • w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
 • zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;


3) dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:

a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego,

b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku, gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),

c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,

d) podparcie pojazdu na podpórce;

Sposób wykonania części zadania określonego w pkt 3:

 • zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
 • nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
 • maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);


4) dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:

a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,

b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.

Sposób wykonania sprzęgania:

 • podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
 • cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
 • regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
 • dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
 • podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy;

5) dodatkowo dla kategorii D1, D1+E, D, D+E: sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia: liczby miejsc, liczby wyjść, koła zapasowego, liczby gaśnic, apteczki.

W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te elementy zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

2 2

1) uruchomienie silnika pojazdu;


2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym jeżeli światła nie włączają się automatycznie;


3) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu;


4) płynne ruszenie:

a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,

b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;


5) dla prawa jazdy kategorii B1, B, C1, C, D1 – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);


6) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T:

a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,

b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;


7) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);


8) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;


9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

a) w przypadku kategorii B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,

b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.

W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T dopuszcza się jedno opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.

3 3,4

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) możliwa jedna korekta toru jazdy,

b) pojazd nie może:

wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,

naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,

potrącić pachołków lub tyczek,

c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

4 5

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) możliwa jedna korekta toru jazdy,

b) pojazd nie może:

naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz

najechać na krawężnik,

c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

5 6

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.

6 7

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

Sposób wykonania zadania:

a) niepodpieranie się nogami,

b) niepotrącanie pachołków.

7 8

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

2) jednokrotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową.

Sposób wykonania zadania:

a) średnia prędkość jednego z przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h, - nie dotyczy kategorii AM

b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu – nie dotyczy kategorii AM.

c) niepodpieranie się nogami,

d) niepotrącanie pachołków.

8 9

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.

Sposób wykonania zadania:

a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h,

b) przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,

c) niepodpieranie się nogami,

d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

e) niepotrącanie pachołków.

9 10

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 5- krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8.

Sposób wykonania zadania:

a) niepodpieranie się nogami,

b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

c) niepotrącanie pachołków,

d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie.

kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc lipiec 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
infocar statystyki
Liczba odwiedzin:
55101910
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.